Team

Other members

Senior

Eiki Ishihara, Hayato Otaka, Yuto Otaki, Kenta Suzuki, Taiki Watanabe, Thanapop Rodjanapanyakul, Shunsuke Imai, Yoriko Hashida

Supervisor

Ryo Kageyama, Koichiro katayama, Takahiro Tomaru, Takuto Hosoya, Hiroyuki Fujino, Masahiro Endo, Satoru Yoshizawa, Koichi Kurashima, Masaru Tsuzawa, Tomoyuki Hirano, Théo Dammaretz, Kazuki Hirahara, Yusuke Sato, Wataru Tobita, Keitel Cervantes-Salguero, Akira Saito

Mentor

Ibuki Kawamata, Shin-ichiro M.Nomura, Satoshi Murata

Sponsors